Etický kodex

Etický kodex poradenství Speciální základní školy ve Skutči

 1. Respektujeme klienta bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický handicap, politickou příslušnost nebo majetkové postavení.
 2. Poskytujeme uživateli všestranně odbornou péči v souladu s jeho potřebami a cílem služeb a respektuje jeho osobní práva a svobody.
 3. Systematicky se snažíme hledat postupy nejen pro odstranění těžkostí, ale i pro zvyšování kvality života u konkrétních klientů.
 4. Aktivně dbáme o to, aby každý klient byl seznámen se svými právy a porozuměl jim.
 5. Dbáme na to, aby nedocházelo ke střetu pracovních a osobních zájmů mezi námi a klientem, v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímáme dary a nezneužíváme žádných výhod.
 6. Jsme vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání.
 7. Data a informace požadujeme s ohledem na potřebnost při zajištění poradenských služeb, které mají být klientovi poskytnuty.
 8. Chráníme právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení. Žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu s výjimkou danou platnými zákony, kterou je ohlašovací povinnost v případě závažných trestných činů.
 9. S klientem nediskutujeme o interních problémech organizace, nevyjadřujeme se k míře odbornosti či kvalitě práce ostatních kolegů.
 10. Dodržujeme profesionální standardy pomocí průběžného zdokonalování se ve specifických znalostech.
 11. Při práci a při řešení krizových situací uživatele využíváme možností konzultace s odborným pracovníkem.
 12. Využíváme nástrojů individuální a týmové supervize pro zkvalitnění své práce.

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo