Nabídka práce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Speciální základní škola a praktická škola Skuteč, zastoupená ředitelem Mgr. Bc. Petrem Vtípilem,
dne 31. 5. 2019 vyhlašuje

v souladu s ustanovením Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění

výběrové řízení na obsazení pracovního místa - učitel/učitelka.

 

Předpokládaný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení od 1. září 2019.

Požadované vzdělání: VŠ - Učitelství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Náležitosti přihlášky:

K přihlášce je nutno připojit:

  • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
  • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, popř. ověřená kopie výpisu
  • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Další doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
  • Poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přihlášky zasílejte písemně na adresu školy: Speciální základní škola a praktická škola Skuteč, Rubešova 531, 539 73  Skuteč.

Termín pro podání přihlášky: 12. 7. 2019.

 

 

 

Ve Skutči, 31. 5. 2019                                                           Mgr. Bc. Petr Vtípil, ředitel

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo