Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole Skuteč zahájilo činnost 1. září 2010. Hlavním posláním SPC je všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Své působení zaměřuje na žáky běžných základních a mateřských školách, paralelně i na žáky zařazené ve školách pro žáky se zdravotním postižením a to v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky. Činnost SPC zajišťuje poradenské služby pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům zdravotně postižených dětí a žáků. V našem centru pracují vysokoškolsky vzdělaní specialisté v oboru psychologie a speciální pedagogiky. 

 

Zařízení SPC v Pardubickém kraji přispívá:

 • k zajištění SPC pro sluchově postižené v Pardubickém kraji
 • ke snadnějšímu přístupu klientů k poradenským službám regionů Skutečska, Chrastecka a Hlinecka
 • ke snadnějšímu inkluzivnímu procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení - sluchové, vady řeči, mentální, autismus) do běžného vzdělávacího proudu

 

Personální obsazení:

 • psycholog
 • speciální pedagog, surdoped – logoped
 • školní a předškolní speciální pedagog, etoped – psychoped

 

Kontakty:

 • ředitelka Mgr. Bc. Eva Rybenská: e-mail: eva.rybenska@spzs-skutec.cz, tel.: 469350116, 731 557 454
 • e-mail: spc@spzs-skutec.cz
 • telefon psychoped, etoped: Mgr. Jaroslava Melezínková - 731 557 442
 • telefon logoped, surdoped: Mgr. Dana Marková - 731 557 441
 • telefon logoped, surdoped: Mgr. Ludmila Soukalová - 730187640
 • Mgr. Pavlína Krajíčková, psycholog: mateřská dovolená
 • Mgr. Monika Kunhartová, PhD., logoped-surdoped: mateřská dovolená

 

Služby poskytujeme:

 • bezplatně
 • na žádost rodičů
 • na doporučení školy či jiného odborníka
 • na žádost instituce

 

Typ péče:

 • ambulantní - klient dochází do SPC
 • terénní - výjezdy do předškolních zařízení, do škol, do stacionářů, do rodin apod.

 

Služby můžeme realizovat:

 • jednorázově
 • opakovaně
 • pravidelně
 • dlouhodobě

 

Rozsah služeb:  region Pardubického kraje 

Cílové skupiny:

      děti, žáci, studenti se

 • sluchovým postižením
 • narušenou komunikační schopností
 • mentálním postižením
 • poruchou autistického spektra

 

Obsah služeb:

SPC poskytuje zejména následující poradenské služby: psychologické a speciálně pedagogické vyšetřeníkonzultace s pedagogy ve škole (jednorázové – opakované), konzultace ohledně problémů při vzdělávání žáků (jednorázové-opakované), individuální péče (pravidelné terapie, především v předškolním věku) a další.

 

Komplexní, či dílčí speciálně psychologické nebo pedagogické vyšetření se poskytuje především za účelem:  doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků uvedených v § 6 odst. 1, vyhlášky 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků uvedených v § 6 odst. 1, vyhlášky 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů u žáků uvedených v § 6 odst. 1 vyhlášky 197/2016 Sb včetně způsobů jejich zajištění, zpracování návrhů na zařazování a přeřazování žáků podle písmena uvedených v § 6 odst. 1 vyhlášky 197/2016 Sb včetně způsobů jejich zajištění do škol, tříd, nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, zpracování návrhů vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu odpovídajícího jeho vzdělávacím potřebám. zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáků uvedených v § 6 odst. 1. zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání závěrečných zkoušek nebo přijímacích zkoušek žáků uvedených v § 6 odst.,  zjišťování účinnosti a potřebnosti uplatňovaných podpůrných opatření a speciálně pedagogických a psychologických intervenčních postupů pro účely vzdělávání žáků, kterým centrum poskytuje poradenské služb, poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky uvedené v § 6 odst. 1 vyhlášky 197/2016 Sb

 

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo