Představujeme školní poradenské pracoviště

Projekt Školního poradenského pracoviště skončil k 31. 5. 2014.

 

Působení školního poradenského pracoviště na škole je novým trendem v současném systému pedagogicko-psychologického poradenství. Již třetím školním rokem je zřízeno v rámci projektu podporovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky při Speciální základní škole ve Skutči jako jediné v Pardubickém kraji. Na půdě školy lze hovořit o vztahu ŠPP k učitelům, žákům, rodičům a k vedení školy. Základním kamenem pro kvalitní vztah bylo vybudování a získání vzájemné důvěry. Převládá potřeba profesního partnerství, chuť spolupráce. Vztah je založen na vzájemném respektu k profesi toho druhého a na profesní důvěře. Vedoucí ŠPP – kvalifikovaný odborník z oblasti speciální pedagogiky (logoped-psychoped) se snaží zajišťovat podporu, servis a inspiraci v náročné práci se zdravotně postiženými žáky, žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáky z minoritní skupiny. V jeho činnosti mu pomáhají další pracovníci ŠPP, a to výchovný poradce, metodik prevence a logopedické asistentky. Od učitelů se očekává kvalifikovanost, komplexní přístup, zájem o dítě a o vlastní profesní rozvoj. Jsou odhalovány příčiny problémů, provádí se diagnostika problémových situací v rodině dítěte a zároveň se vyvozují konkrétní doporučení, postupy, strategie, které povedou k nápravě. Vztah ŠPP – rodič lze hodnotit oboustranně kladně. Rodiče hledají oporu, pomoc, alternativu, potřebují důvěru. ŠPP rodičům vyjasňuje možnosti práce s dítětem, a to srozumitelnou formou. Časté je působení speciálního pedagoga v roli mediátora mezi učitelem a rodičem. Kontakt se speciálním pedagogem rodiče berou jako potvrzení přítomnosti problému u dítěte. Výhodou pro rodiče je snadná dostupnost těchto služeb přímo na škole. Spolupráce s rodiči se neustále prohlubuje a zkvalitňuje Ve vztahu speciální pedagog – žák je výhodou individuální kontakt, vnímání jedinečnosti žáka a specifický přístup k němu samému. Na úrovni vztahu speciálního pedagoga a dalších pracovníků školního poradenského pracoviště se na prvním místě dá hovořit o týmové práci. Funguje spolupráce, sdílení, činnosti jsou vnitřně diferencované, uplatňuje se osobní nasazení a odborná erudice. Konkrétní profesní dovednosti jsou cíleně rozloženy tak, že vznikl funkční pracovní tým s širokým odborným záběrem. Náplň práce speciálního pedagoga vychází ze specifických potřeb školy. Je reagováno na reálné potřeby klientů, důraz je kladen na přímé zapojení rodičů do reedukačního procesu a na stálý kontakt rodičů s pracovníky ŠPP. V případě potřeby je akceptována přímá práce s žáky a rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí a z minoritní skupiny, společně se hledají optimální vzdělávací cesty. V současné době školu navštěvují i žáci s poruchami chování, kteří v důsledku postižení vyžadují specificky individuální přístup ve výchovně vzdělávacím procesu. Škola ve spolupráci s ŠPP zvládá tento proces s mnohem menšími obtížemi než běžné základní školy. Na dobré cestě je spolupráce s ostatními školami, s jejich žáky a rodiči. Běžnou součástí činnosti pracovníků ŠPP jsou konzultace s rodiči, s učiteli, s vedením školy a s dalšími institucemi ( Odbor péče o rodinu a dítě Chrudim, Městská policie Skuteč, SPC pro zrakově postižené děti Moravská Třebová, SPC Kamínek Ústí nad Orlicí, PPP Chrudim, SVP Pyramida Hradec Králové, SVP Archa Chrudim, dětský lékař…). Nezanedbatelnou aktivitou ŠPP je prevence sociálně patologických jevů, tzn. prevence krádeží, šikany, agrese aj. V současné době narůstá rozmanitost nabízených činností a ŠPP se postupně stává běžnou součástí samotné školy. Co ŠPP nabízí?

  1. Prevenci sociálně patologických jevů a poradenství při řešení již stávajících problémů.
  2. Speciálně pedagogickou diagnostiku se zaměřením především na logopedickou péči.
  3. Konzultační a poradenskou činnost rodičům, žáků a všem pracovníkům školy.
  4. Terapeutickou činnost a ambulantní nácviky.
  5. Konzultační a poradenskou činnost školám v regionu a rodičům z řad veřejnosti. Informace získáte na tel. čísle školy: 469350116. Rádi vás u nás ve škole a v ŠPP přivítáme.

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo