Mimořádné opatření k prevenci a rozšíření COVID 19

S účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody), 

Nařízení se vztahuje také na provoz speciálně pedagogického centra (s vyjímkou těch skupin, na které se toto nařízení neuplatňuje: např.osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou, závažnou alterací duševního stavu, jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stavneumožňují dodržování tohoto zákazu.

Zákaz se nevztahuje na naše žáky a pedagogy (školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona), pro které platí výjimka. Nošení roušek je však i v tomto případě umožněno, chce-li se osoba sama a dobrovolně tímto způsobem chránit.

Mgr. Bc. Petr Vtípil | 11.9.2020

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo