Přípravný ročník základní školy speciální

Současně se začátkem nového školního roku byl ve Speciální základní škole Skuteč otevřen přípravný ročník základní školy speciální. Instituce „přípravný stupeň základní školy speciální“ (dále jen PS ZSš) je do systému vzdělávací soustavy České republiky zavedena zákonnou normou a její zřízení schválila Rada Pardubického kraje dne 21. 7. 2016. PS ZŠs umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Jedná se o typ školského zařízení, které je součástí školy, ale ve kterém není plněna povinná školní docházka, děti tedy nejsou žáky základní školy. Školní vzdělávací program pro PS vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Příprava na vzdělávání v PS respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době nástupu k povinnému vzdělávání. Opatření odpovídá trendu včasné odborné speciálně pedagogické péče o děti se zdravotním postižením. Od 1. září byly do PS zařazeny prozatím dvě děti, nevznikla samostatná třída, ale děti se vyučují souběžně s ostatními žáky ZŠs.

Specifika vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální:

  • v PS jsou vzdělávány děti od 5 let věku před započetím školní docházky, jedná se tedy o vzdělávání předškolní
  • východiskem pro pojetí a zpracování vzdělávacího obsahu je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

základem práce je dobrá znalost každého dítěte.  Provádí se důkladné pedagogické pozorování, osobní anamnézu, analýzu výsledků činností a studium osobní dokumentaci dětí.

  • vzdělávání je individualizované, probíhá značnou měrou na základě individuálních vzdělávacích plánů
  • hlavním smyslem výchovy dětí rozvinout jejich rozumové schopnosti natolik, aby v průběhu svého dalšího vzdělávání mohly a chtěly nové poznatky získávat.
  • nezbytnou součástí vzdělávání v PS je individuální i skupinová speciálně pedagogická péče
  • vzdělávání je v PS polodenní (čtyři hodiny denně, resp. 20 hodin týdně)
  • dle stupně svého postižení a mentálních schopností se děti vzdělávacího programu v PS účastní jeden až tři roky
  • v PS působí speciální pedagog s aprobací pro předškolní vzdělávání nebo pro základní vzdělávání, zpravidla zde pracuje také asistent pedagoga
  • vzdělávání v PS není povinné; děti získávají osvědčení o absolvování příslušného ročníku
Mgr. Bc. Eva Rybenská | 13.9.2016

Rozcestník

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo